Vad är fel med ojämlikhet?


Vad är egentligen ett samhälle, och vad kräver det av oss som medborgare?

Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets institutioner i termer av rättvisa och förstå varför vi bör bry oss om jämlikhet. Men samtidigt har vi ofta lätt att hitta ursäkter för att se till vårt egenintresse. Hansson visar varför vi då bör tänka till en gång till. Han granskar uppfattningar om egendom, förtjänst, marknader och rättigheter som är kritiska till jämlikhetsidealet och visar att vi skulle kunna göra bättre ifrån oss om vi vore mindre upptagna av vad som är till vår egen fördel. En bra start är att ta idén om samarbetsprojektet på allvar och fundera över vad som krävs av oss som medborgare i en demokrati.

Be din lokala bokhandlare att beställa hem boken, eller beställ den direkt från Bokförlaget Daidalos. Eller från Bokus, eller Adlibris.

Utgiven 2021 av Bokförlaget Daidalos


Eric Rosén, Aftonbladet 26 december 2021: ”Ur ett moralfilosofiskt perspektiv och med lätt hand prövar Hansson en rad olika invändningar mot jämlikhet. I sina bästa stunder känns det som att för första gången på länge andas frisk luft.”


Ur Markus Furendals recension i Respons nr 3, 2022: ”Det är en förtjänstfull insats som har potential att nyansera den politiska debatten kring jämlikhet.”


Ur Per Alganders recension i Filosofisk tidskrift nr 1, 2023: ”väl grundad i den akademiska litteraturen. Hansson redogör förtjänstfullt för centrala begrepp och teorier inom modern politisk filosofi och tar upp många av de mest centrala frågorna i den samtida akademiska debatten. Texten är kort hållen utan omfattande utsvävningar och Hansson är föredömligt tydlig i sin presentation av olika filosofiska begrepp och teorier.”